AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Dil DEVRİMİ KAYNAKÇASI

(Kitaplar koyu, yazılar açık renk yazılmıştır.)

Hazırlayan: Ömer Demircan

Akarsu, Bedia (1978): Atatürk Devrimi ve Yorumları, TDK Yay., Ankara.

Aksan, Doğan (1976) Tartışılan Sözcükler, TDK Yay., Ankara.

 (1987): Türkçenin Gücü, T. İş Bankası Yay.

 (1996): Türkçenin Söz Varlığı, Engin Yay., Ankara.

 (2000): Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Bilgi Yay. 

(2000): En Eski Türkçenin İzlerinde, Simurg Yay. 

(2002): Anadilimizin Söz Denizlerinde, Bilgi Yay.

Aksoy, Ömer Asım (1962): Atatürk ve Dil Devrimi, Ankara.

(1970): Gelişen ve Özleşen Dilimiz, TDK Yay.

(1973): Özleştirme Durdurulamaz, TDK Yay.

            (1982), Dil  Gerçeği, TDK Yay.

Arsal, S.Maksudi (1930), Türk Dili İçin, İstanbul.

Ataç, Nurullah (1938): “Gramer”, Haber 23.1.1938

            (1938): “Istılahlar Meselesi”, Ulus.

            (1942): “Sözden Söze”, Cumhuriyet, 3.10.1942.

            (1953): “ Ataç’ın Güncesi: Türkçede Devrik Tümce Var mıdır ?”.

            (1954): “Onüç Devrik Cümle”, Son Havadis 1.10.1954.

            (1956): “Dil Devrimi”, Ulus, 29.10.1956.

            (1972): Günce (1953-1955), TDK Yay.

            (1937):Atatürk’ün Geometri Kılavuzu  (Haz. Nurer Uğurlu), Cum. 1998.

Atay, Falih Rıfkı (1961-): Çankaya  I-II-III-IV,. Cumhuriyet Yay., 1999.

Ateş, Kemal (1999): Öğretemediğimiz Türkçe, Cumhuriyet Yay.

Banarlı, N.S. (1972): Türkçe’nin Sırları, Kubbealtı Yay., İstanbul.

Banguoğlu, Tahsin (1945): “Devlet Dili Türkçe”, V. Türk Dil Kurultayı, TDK Yay., s. 42-70.

Barenton, Hilaire de: L’Origine des langues, des religions et des peuples, 2 vol, Paris, 1932-33.

Başkan, Özcan (1973): “Terimlere özleşme sorunu”, TDAY- Belleten 1973-74, s. 1173-184.

(1986):”Turkish Language reform”, ed G.Renda  s.95-111, Princeton.

Boratav, Pertev Naili (1942/82): “Dilimizin Gelişmesi”, Yurt ve Dünya, sayı 18. Folklor ve Edebiyat, Adam Yay. (1982) içinde.351-2.

Brendemoen, B. (1990): “The Turkish Language Reform and Language Policy in Turkey”, G.Hazai, 1990, Akademiai Kiado P.: 454-492.

Cevdet Kudret, (1939): “Devrik Cümle Üzerine”, Varlık, sayı 526,527,528 ;(1966/86),

            (1986): Dilleri Var Bizim Dile Benzemez, Bilgi Yay., Ankara.

Clauson, Sir Gerard, (1972): An Etymological  Dictionary of  Pre 13th Century Turkish, Oxford.

Çotuksöken, Yusuf (1996): Okul Sözlüğünün Eleştirisi, İnsancıl Yay.

CHP (1935): “CHP Programı”, Ulus Basımevi, Ankara, Mayıs 1935.

Demircan, Ömer (1980): İletişim ve Dil Devrimi, Yaylım Yay., İstanbul.

(2002): "Nâzım Hikmet ve Dil Devrimi", Müd  Huk Haziran 2002, s.55-60.

(2003): "Dil Devrimi Nasıl Konumlanmıştı?", Müd.  Huk. Der.,  Nisan 2003, s.82-86.

(2003): "İrdeleme:G.Lewis (1999) "Türk Dil Devrimi:Yıkıcı Bir Başarı" Müd. Huk Der., Mayıs 2003,s. 68-81.

Dilâçar, A. (1962) : Devlet Dili Olarak Türkçe, TDK Yay.

            (1963): “Atatürk ve Türkçe”, TDK 1963 içinde, s. 41-52.

            (1964): Türk Diline Genel Bir Bakış, TDK Yay.

            (1975):”Kemalizmin Dil ve Tarih Tezi”, Atatürk Devrimleri, I.

            Sempozyumu Bildirileri, İÜAE Yay., s. 467-485.

Dil Derneği (1997): Dil Devriminden Bu Yana Türkçenin Görünümü, Dil Der. Yay., Ankara 1997.

Dilemre, Saim Ali (1949): Dil Devrimi İçin , I , II , TDK, s.23

Dilmen, İbrahim Necmi (1936): Dillerin Ana Kaynağı Sorusuna Kısa Bir Bakış ve Güneş Dil Teorisinin Esasları, DTCF Türk Bilgisi Dersleri, İstanbul.

Dizdaroğlu, Hikmet (1962): Türkçede Sözcük Yapma Yolları, TDK Yay.

Ercilasun; Ahmet Bican (1984): Dilde Birlik ,Cönk Yay., İstanbul.

Ertop, Konur (1963): “Atatürk Devriminde Türk Dili”,TDK (1963), s. 53-102.

Eyuboğlu, Sabahattin (1954): “Dil Üstüne”, 1973,  s.105-108.

Gelencik, Ragıp (1983): “Güneş-Dil Teorisi Üstüne”, Tan, sayı 11, Haz. 1983, 47-57.

            (1989): “Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine I,II” Cum. Bilim Teknik 128,139.

Gökberk, Macit (1980): Değişen Dünya Değişen Dil, Çağdaş Yay.

(1983): “Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk”, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Eczacıbaşı Vakfı Yay., s.283-333.

Güvenç Bozkurt- Gencay Şaylan- İlhan Tekeli- Şerafettin Turan (1991): Türk İslam Sentezi, Sarmal Yay., İstanbul.

Hacıeminoğlu, Necmettin (1975),Türkçenin Karanlık Günleri, İstanbul , s.97.

Hatiboğlu, Vecihe (1963): “Atatürk’ün Dilciliği” ve “Atatürk’ten Üç Anı”, TDK (1963) s. 9-22,141-145.

Hepçilingirler, Feyza (1997): Türkçe “Of”, Remzi Kitabevi, İstanbul.

            (1999): Dedim “Ah”, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Heyd, Uriel (1954): Language Reform in Modern Turkey, Jarusalem.

(1979): Türk Ulusçuluğunun Temelleri, Kültür Bakanlığı Yay.

İmer, Kâmile (1976): Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi, TDK Yay.

            (1973): “Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma Dayanan Bir Araştırma”, Türkoloji Derg. V/1, 175-190.

            (1999): Türkiye’de Dil Planlaması: Türk Dil Devrimi, Kültür Bakanlığı Yay.

İnan, Afet (1936): Güneş-Dil Teorisi Üzerine Notlar I, İstanbul.

İnan, M. Rauf (1979): “Devrimler ve Yazı Değişimi” Yazı Devrimi, TDK Yay., s.43-69.

İz. Fahir (1983): “Cumhuriyet Devrinde Türk Yazı Dilinin Gelişmesi”, TDK (1983) 173-189.

Karal, Enver Ziya (1978): “Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu”, TTK y. 1978 içinde.

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri (1963): “Atatürk ve Türk Dili”, TDK (1963), s. 103-110.

Korkmaz,  Zeynep (1963): “Türk Dilinin Tarihi Akışı içinde Atatürk ve Dil Devrimi”, Ankara.

            (1973): “Dilde Doğal Gelişme ve Devrim Açısından Türk Dil Devrimi”, A.Ü.Türkoloji Der. V/1, s.97-114.

            (1974): Cumhuriyet Döneminde Türk Dili, AÜ, DTCF. Yay.

(1985): “Dil İnkılabının Sadeleşme ve Türkçeleşme Akımları Arasındaki Yeri”, Türk Dili, Mayıs, sayı 401.

Koşay, Hamit Zübeyr (1963): “Atatürk ve Dilimiz”, TDK Yay., s.137-140.

Köksal, Aydın (1980): Dil ile Ekin, TDK Yay.

Köprülü, M.Fuat (1948): “Düzme Devlet Dili Nasıl Yapıldı”, Tercüman 1981:249-.

Kushner, David (1979) : Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), Çev. Ş.S. Türet- B. Ertem- F. Erdem, İstanbul.

Kütükoğlu, B.(1966): “Türkçenin Tasfiyecilik Çıkmazı”, Sabah, 24.7.1966.

Küyel, M.T. (1978): “İleri Dil ve Dil Transferi Üzerine Düşünceler”, TTK Yay. 1978: 97-180.

Kvergiç, H.V.(1935) : “La Psychologi de quelques éléments des langues Turques”, Viyana ( III. TDK’deki bildirisi ve Levend 1972’deki özet).

Landau, J.M.  (ed): Atatürk and the Modernisation of Turkey,  Westview Press, 1984.

Levend, Agâh Sırrı (Kasım 1953): Atatürk ve Dil Davası, Türk Dili, cilt 3, sayı 26.

(1949/72): Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, 3.Baskı, TDK Yay., s.20-32.

Lewis, Bernard. (1961) The Emergence of Modern Turkey, OUP.

            (1970): Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK Yay., Ankara, 4. baskı, 1990.

             (1984), “Atatürk’s Language Reform as an Aspect of Modernisation in the Republic  of Turkey” (ed.J.M.Landau (1984), s.195-213.

Lewis, Geoffrey L. (1997): “Turkish Language Reform: The Episode of the Sun-Language Theory” Turkic Languages  1,  25-40.

(1999). The Turkish Language Reform, A Catastrophic Success, OUP, 12 bölüm, 189 s.)

Mayokan, İ.M. (1936): “Güneş Dil Teorisi Üzerine Çözümleme Uygulamaları”, III. TDK. Bildirileri.

Mıhçıoğlu, Cemal (1996): Sözcüklerin Öyküsü, Kültür Bakanlığı Yay.

Öksüz, Yusuf Z. (1995): Türkçenin Sadeleşme Tarihi: Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, TDK Yay.

Ömer Seyfettin (1911): “Yeni Lisan”, Dil Konusunda Yazılar (Haz.M. Uyguner) içinde, Bilgi Yay., 1989.

Özakıncı, Cengiz (1994): Dil ve Din, Bellek Yay.

Özdem, Ragıp Hulusi (1936): Dil Türeyiş Teorilerine Toplu Bir Bakış, TDK Yay.

(1944):“Dil Mükemmelliği ve Mükemmelleştirme Görünceleri”, Türkiyat Mec., C.5.

            (1941): Terimler Meselesi Münasebetiyle Dilimizin Islahı Üzerine Muhtıra, İstanbul.

Özdemir, Emin (1967): Dil Devrimi Üzerine, TDK Yay.

            (1969):Öz Türkçe Üzerine, TDK Yay.

            (1969): Dil Devrimimiz, TDK Yay.

            (1973): Terim Hazırlama Kılavuzu, TDK Yay.

Özel, Sevgi (1986; Haldun Özen- Ali Püsküllüoğlu), Atatürk’ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası, Bilgi Yay.

(2000): Dil Kiri El Kiri, Bilgi Yay.

(2006): Dilimde Tüy Bitti, Çınar Yay.

Özerdim, Sami Nabi (1978) : Yazı Devriminin Öyküsü, Cumhuriyet 1998.

Özgü, Melahat (1963): “Atatürk’ün Dilimiz Üzerine Eğilişi”,  TDK (1963), s.23-40.

Pekel, A. Galip (1940): Türkçe Kelime Üretme Yolları, İstanbul.

Perin, Cevdet (1981): Atatürk Kültür Devrimi, İstanbul.

Sadoğlu, Hüseyin (2003): Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, Bilgi Üni., Yay., İstanbul.

Sinanoğlu, Oktay (2000): Bye Bye Türkçe, Bir New York Rüyası, Otopsi Yayınları, İstanbul.

Samih Rifat Bey (1922): Türkçede Tasrif-i Huruf Kanunları ve Tekellümün Menşei”, Ankara.

Sayılı, Aydın (Haz): Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, TTK Yay., 1978, 599 s.

(1978): "Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe", Sayılı 1978:325-599.

Şavkay, Tuğrul (2002): Dil Devrimi, Gelenek Yay.

Şimşir, Bilal N. (1992): Türk Yazı Devrimi, TTK Yay.

Steuerwald, Karl (1963): Untersuhungen zur türkischen Sprache der Gegenwart, Teil 1, Langenscheidt KG. Berlin-Schöneberg.

Tankut, H.R. (1936): Güneş Dil Teorisine Göre Dil Tetkikleri I, TDK Yay., İstanbul

            (1938): Dil ve Tarih Tezlerimiz Üzerine Gerekli Bazı İzahlar, İstanbul.

            (1963): “Atatürk’ün Dil Çalışmaları”, TDK Yay.

Tekin,Tekin (1975): “Atatürk’ün Dil Reformu”, Atatürk Devrimleri  I. Milletlerarası Sempozyum Bildirileri, İ.Ü.A.E. Yay., s.488.

Tercüman, (1979-):, Yaşayan Türkçemiz 1,2,3, Tercüman Gazetesi Yay.

Timurtaş, Faruk (1979): Yeni Kelimeler Sözlüğü, Umur Kitapçılık Yay.

TDK (1930): Turani, Menşei, Çev. Ruşen Eşref Ünaydın, İstanbul.

(1932-): Türk Dil Kurultayı Bildirileri 1932,1934,1936,1942,1945,1949.

            (1934): Tarama  Dergisi.

            (1935): Osmanlıca’dan Türkçe’ye Cep Kılavuzu.

            (1935): Türkçe’den Osmanlıca’ya Cep Kılavuzu.

            (1935 ): Etimoloji,Morfoloji, Fonetik Bakımından Türk Dili.

            (1937): Üçüncü Türk Dil Kurultayı, İstanbul.

            (1944-1983): Türkçe  Sözlük

            (1962): Dil Devriminin 30. Yılı.

            (1962 Kasım): Yakup Kadri Harf ve Dil Devrimini Anlatıyor, Türk Dili.

            (1963): Atatürk ve Türk Dili.

            (1963-): Derleme Sözlüğü, 13 cilt.

            (1963-): Tarama  Sözlüğü, 8 cilt.

            (1972): Alman ve Macar Dillerinde Özleşme.

            (1972): Türk Dil Kurumu’nun 40. Yılı.

            (1981): Atatürk’ün Yolunda Türk Dil Devrimi, Topluçalışım.

            (1983): Türk Dil Kurumu’nun 51 Yılı.

TKAE (1966): Türk Dili İçin  I, II, Ankara.

TTK (1978): Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Ankara.

Turan, Şerafettin (1981): Atatürk ve Ulusal Dil, TDK Yay.

(1990) Türk Kültür Tarihi,  Bilgi Yay, 1994.

(1996): Türk Devrim Tarihi, Yeni Türkiye’nin Oluşumu, 3. kitap, 2. Bölüm, Bilgi Yay.

Turan, O. (1965): “Türk Dili Buhranına Toplu Bakış”, TKAE  (1966), s.24.

Uğurlu, Nurer (Haz.): Atatürk’ün Yazdığı Geometri Kılavuzu, Cumhuriyet 1998.

Uygur, Nermi (1962): “Arıtıcılar”, Dilin Gücü, Ara Yay. 1989:81-91.

Ülkütaşır, M. Şakir (1973): Atatürk ve Harf Devrimi, Cumhuriyet 1998.

Ünaydın, Ruşen Eşref (1933): Atatürk,Tarih ve Dil Kurumları. Hatıralar, İstanbul (2.baskı. Ankara, TDK Yay., 1954)

Vardar, Berke (1977), Dil Devrimi, Yankı Yay.

Yücel, Tahsin (1968), Dil Devrimi, Varlık Yay.

            (1982): Dil Devrimi ve Sonuçları, TDK Yay.

            (1997), Bir Kültür Dili İçin: Türkiye’de Dil Devrimi”,  Anamur 1997 içinde s. 29-38.

Zeren, Z. (1942), “Tıp Terminolojimizdeki Reform”,  TDK  IV (1942), s. 329-39.

 

--------------------------

*Bu kaynakçada, Dil Devrimi’ne karşı olan, devrimi yadsıyan kimi yapıtlar da yer almaktadır.


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter